PRIVCACYBELEID VAN EFCAP-NL

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other Involved Professions – The Netherlands (hierna: “EFCAP-NL” ) verwerkt van haar leden, introducés of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van EFCAP-NL, of om een andere reden persoonsgegevens aan EFCAP-NL verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: EFCAP-NL, Amsterdam, 33298876.
De functionaris leden is bereikbaar via administratie@efcap.nl

2. Welke gegevens verwerkt EFCAP-NL en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals lidmaatschapnummers, functie en werkzaam bij welke instelling

2.2  EFCAP-NL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  toestemming met als doel te voldoen aan de administratieve bewaarplicht.
a)  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, certificeringen van studiedagen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
EFCAP-NL;
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld en  studiedagen af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

EFCAP-NL gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief toe te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van EFCAP-NL.  De nieuwsbrief en eventuele andere mailings van EFCAP-NL zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Afmelding voor mailings van EFCAP-NL is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink in de mailing of via administratie@efcap.nl.

3. Bewaartermijnen

EFCAP-NL verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens vernietigd. Gegevens die verzameld zijn voor het bijwonen van een studiedag wordt twee jaar bewaard, zodat deelnemers (zowel introducés als leden) de mogelijkheid hebben opnieuw hun certificaat aan te vragen indien noodzakelijk voor accreditatie.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft EFCAP-NL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt EFCAP-NL gebruik van diensten van derden, een zogenaamde ‘verwerker’. Met de verwerker heeft EFCAP-NL een verwerkersovereenkomst gesloten. De verwerker heeft zich contractueel gecommitteerd aan de verplichting om alle passende maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van EFCAP-NL kan u een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. EFCAP-NL zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop EFCAP-NL je persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie administraie@efcap.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.Privacy beleid  Efcap-nl

Privacy beleid van Efcap-nl